Regulamin

Regulamin sklepu internetowego przemyslawkutnyj.pl

Dzień dobry!

Miło mi, że odwiedzasz moją stronę. Robię wszystko, by była jak najbardziej przyjazna
nie tylko wizualnie, lecz także merytorycznie, dlatego poniżej opisałem
wszystkie reguły, dzięki którym masz pewność, ze Twoje dane, zakupy i
aktywności są bezpieczne.[1] 

Tyle słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na
początek moje pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu i usługodawcy:
Przemysław Kutnyj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOBRA MOWA
Przemysław Kutnyj, ul. Pęcicka, 05-802 Pruszków, NIP 5341846574.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały
informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy,
szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych
w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jestem
do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@przemyslawkutnyj.pl

Pozdrawiam i życzę
udanych zakupów,

Przemysław Kutnyj

§ 1

Definicje

Na potrzeby
niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna,
  osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna,
  zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością
  gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy
  regulamin, dostępny pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/regulamin
 4. Sklep – sklep internetowy
  działający pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/
 5. Sprzedawca – Przemysław Kutnyj
  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DOBRA MOWA Przemysław Kutnyj, ul.
  Pęcicka, 05-802 Pruszków, NIP 5341846574.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem
  Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie
  treści cyfrowych (kursy on-line) opisanych na stronach Sklepu oraz umowy o
  udział w szkoleniu stacjonarnym lub umowy o przeprowadzenie konsultacji
  indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Sklepie.
 2. Regulamin określa
  zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i
  Kupujących.
 3. Do korzystania ze
  Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest
  konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
  urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

   

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system
   operacyjny,
  3. standardowa
   przeglądarka internetowa,
  4. przeglądarka plików
   .pdf,
  5. posiadanie aktywnego
   adresu e-mail.
 4. W sytuacji, w której, korzystanie z treści cyfrowych
  wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są
  w opisie treści cyfrowej w Sklepie.[2] 
 5. Kupujący nie może
  dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas
  korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w
  szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy
  dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny podane
  na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem
  Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
  elektroniczną. 
 2. Podstawową usługą
  świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest
  umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia
  ze Sprzedawcą umowy. 
 3. Jeżeli Kupujący
  zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz
  Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu
  wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach lub
  usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie
  formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
  procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
  otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w
  każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne
  żądanie do Sprzedawcy.
 4. Usługi świadczone są
  drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
  umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym
  i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 5. W celu zapewnienia
  bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,
  Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia
  zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące
  zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
  nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje
  działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący
  powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach
  w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje
  związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@przemyslawkutnyj.pl. W reklamacji
  Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej
  z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w
  terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej
  rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Składanie zamówienia[3] 

 1. Dla złożenia
  zamówienia nie jest potrzebne konto użytkownika.
 2. Złożenie zamówienia
  odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do
  koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych lub usług. W formularzu
  konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie
  składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych
  produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
  zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się
  zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący
  może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Proces składania
  zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w
  przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące
  do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu zamówienia, między
  Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

   

  1. w przypadku produktów
   elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
  2. w przypadku szkoleń
   stacjonarnych i konsultacji – umowa o świadczenie usług.
 4. Jeżeli przedmiotem
  zamówienia są jednocześnie usługi różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi
  do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi
  zamówienia.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał
  przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk
  finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej
  przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
  Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
 6. W formularzu
  zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy
  Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
  Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie
  poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
  Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia
  wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W
  przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym,
  Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Kupujący oświadcza, że
  wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe,
  natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności,
  choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 8. Sprzedawca dopuszcza
  również możliwość zawarcia umów drogą mailową lub telefoniczną po indywidualnym
  ustaleniu warunków. W zakresie niewynikającym z indywidualnie ustalonych warunków, znajdują
  zastosowanie postanowienia Regulaminu.
 9. Sprzedawca oferuje
  swoje usługi również w serwisie Evenea. Do usług zakupionych w serwisie Evenea
  znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 5

Dostawa i płatność

 1. Metody dostawy zostały
  opisane są na stronie Sklepu.
 2. Dostępne metody
  płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są
  Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 3. Płatności
  elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul.
  Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS:
  0000412357, kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie
  ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w
  formularzu zamówienia.

§ 6

Treści cyfrowe

 1. Realizacja zamówienia
  obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany
  przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję
  pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów
  on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej
  Moodle, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której
  mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku kursów
  on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony
  czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W
  takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do
  kursu.
 4. W przypadku kursów
  on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób
  zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

   

  1. korzystać z platformy
   w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej
   użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób
   trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie
   poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych
   dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać
   kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób
  sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania
  Kupującemu dostępu do kursu[4] .
 6. W przypadku braku satysfakcji po odbyciu kursu on-line Kupujący ma
  prawo uzyskać zwrot zapłaconej ceny. W tym celu Kupujący musi wysłać Sprzedawcy
  na adres e-mail kontakt@przemyslawkutnyj.pl wiadomość,
  w której informuje o żądaniu zwrotu ceny i powodach braku satysfakcji.
  Sprzedawca zwróci środki na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, nie
  później niż 14 dni
  od otrzymania wiadomości.

§ 7

Szkolenia stacjonarne

 1. Realizacja zamówienia
  dotyczącego szkolenia stacjonarnego następuje poprzez zapewnienie Kupującemu
  lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 7 poniżej, możliwości
  wzięcia udziału w szkoleniu w terminie wybranym przez Kupującego podczas
  składania zamówienia.
 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z opisem zawartym
  na stronie Sklepu[5] .
 3. W celu wzięcia udziału
  w szkoleniu, Kupujący zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się
  szkolenia, w terminie wybranym przez siebie przy zakupie szkolenia.
 4. Niewzięcie udziału w
  szkoleniu przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie
  odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie
  uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w
  szkoleniu.
 5. Jeżeli Sprzedawca organizuje szkolenie stacjonarne w
  kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w
  szkoleniu, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 7 dni przed
  terminem szkolenia wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a
  Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w szkoleniu w
  innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a
  niewzięcie udziału w szkoleniu wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4
  powyżej.[6] 
 6. Kupujący ma możliwość
  zrezygnowania z dalszego udziału w szkoleniu i otrzymać zwrot zapłaconej ceny,
  jeżeli zdecyduje się zrezygnować najpóźniej po pierwszym dniu szkolenia. W celu
  otrzymania zwrotu ceny Kupujący jest zobowiązany wysłać Sprzedawcy wiadomość
  informującą o rezygnacji i przyczynie tej decyzji na adres e-mail kontakt@przemyslawkutnyj.pl
  nie później niż w ciągu 1 dnia od zakończenia pierwszego spotkania.
 7. Dokonując zakupu
  szkolenia, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w szkoleniu. W takiej
  sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika szkolenia w ciągu
  1 dnia od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika szkolenia
  najpóźniej na 1 dzień przed terminem szkolenia. Przekazanie danych uczestnika
  szkolenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do
  przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika szkolenia.

§ 8

Konsultacje[7] 

 1. Realizacja zamówienia
  dotyczącego konsultacji następuje poprzez zapewnienie Kupującemu możliwości
  odbycia ze Sprzedawcą indywidualnej konsultacji (na żywo albo on-line) przez
  czas wynikający ze złożonego zamówienia.
 2. Sprzedawca przewiduje
  również możliwość odbycia nieodpłatnego spotkania diagnostycznego. W celu
  umówienia się na taką rozmowę konieczny jest indywidualny kontakt ze Sprzedawcą
  za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu podanego na stronie Sklepu.
 3. Po złożeniu zamówienia
  dotyczącego konsultacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu
  ustalenia szczegółów konsultacji, w szczególności terminu konsultacji.
 4. Terminy konsultacji
  ustalane są wspólnie przez Sprzedawcę i Kupującego. W przypadku konieczności
  zmiany terminu konsultacji, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że
  wykupione godziny konsultacji muszą zostać wykorzystane w ciągu 1 miesiąca od
  zawarcia umowy.
 5. Konsultacje odbywają
  się za pośrednictwem platformy Zoom.
 6. Przed konsultacją może
  istnieć konieczność przekazania Sprzedawcy dodatkowych informacji, o której
  Sprzedawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Niewykorzystanie przez
  Kupującego wykupionych godzin konsultacji w ciągu miesiąca od zawarcia umowy,
  za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo
  doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do
  zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za zakupioną konsultację.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. [8] 
 2. Począwszy od
  01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym
  paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również
  osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
  dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W
  związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach
  Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby
  spełniającej powyższe kryteria.
 3. Aby odstąpić od umowy,
  Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
  w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem
  lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może
  skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/wzor-formularza-odstapienia/jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do
  odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą
  wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku
  odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od
  Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
  od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia
  od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba
  że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku
  Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma
  obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać
  usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest
  odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę
  fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób
  nienależyty.
 3. Jeśli Kupujący
  stwierdzi wadę treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien
  poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub
  składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może
  skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/formularz-reklamacyjny/
  jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może
  kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą
  elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje
  się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia
  mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego
  reklamacja została złożona. 
 7. Szczegóły dotyczące
  rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej regulują przepisy Kodeksu
  cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od
  01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej
  dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej
  zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
  przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych
  osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe
  Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące
  podstawy prawne:

   

  1. zawarcie i wykonanie
   umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków
   podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia
   lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym
   interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. obsługa zapytań
   kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest
   prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1
   lit. f RODO,
  5. wysyłka newslettera,
   po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych
  osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna,
  hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.[9] 
 4. Dane osobowe
  Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy do czasu upływu terminu
  przedawnienia roszczeń z umowy zawartej ze Sprzedawcą. Dokumentacja księgowa
  zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany
  przez przepisy prawa. Dane
 5. Uprawnienia Kupującego
  związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy
  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
 6. Podanie danych
  osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się
  ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 7. Sklep wykorzystuje
  technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu
  prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z
  określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się
  z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty
  trzecie:

   

  1. Google Analytics,
  1. Google Ads,
  1. Facebook Custom
   Audiences,
  1. ShareThis,
  1. Google Tag Manager,
  1. YouTube.
 8. Szczegóły związane z
  danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności
  dostępnej pod adresem https://przemyslawkutnyj.pl/polityka-prywatnosci/

§ 12

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza
  niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe
  dostępne w Sklepie, materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń mogą
  stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza
  niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami
  autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z
  treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw
  autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością
  cywilną lub karną.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża
  zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami
  na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony
  konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość
  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

   

  1. zwrócenia się do
   stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu
   wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do
   wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
   postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
   Kupującym a Sprzedawcą,
  1. skorzystania z pomocy
   powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej,
   do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych
  informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również
  skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
  zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
  świadczenie usług.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega
  sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen
  w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
  szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega
  sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw
  nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu.
  Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie
  Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail
  przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu,
  Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory
  związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez
  polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania
  działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie
  znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu
  rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r.
  postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej
  zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
  przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku
  takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin
  obowiązuje od dnia 30.03.2020 r.
 5. Wszystkie archiwalne
  wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują
  się poniżej Regulaminu.