Newsletter

Zasubskrybuj newsletter. Dzięki niemu dowiesz się o nowych:

  • szkoleniach
  • wpisach na blogu
  • zniżkach specjalnie dla Ciebie

Twój adres będzie używany sporadycznie i tylko w tych celach. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych (w zgodzie z art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.przemyslawkutnyj.pl jest Firma DOBRA MOWA Przemysław Kutnyj, ul. Pęcicka 30, 05-802 Pruszków, NIP 534 184 65 74, która jednocześnie jest Usługodawcą.

2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu uniemożliwienia niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

3. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora.

Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją

niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.

4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez Administratora danych na stronie www.przemyslawkutnyj.pl;

b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych Serwisie administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie oraz utrzymywanie konta użytkownika Serwisu;

c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;

d) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez

administratora danych;

e) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą

formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy

b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa

c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych

6. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy

7. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

8. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

9. Serwis przemyslawkutnyj.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

10. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

11. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu www.przemyslawkutnyj.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.